Nõo lasteaed Krõll
andmekaitse
Andmekaitsespetsialist kontrollib lasteaias (laste, töötajate, lapsevanemate) isikuandmete käitlemise vastavust Isikukaitse andmete üldmäärusele (25.05.2018) ning nõustab ja abistab isikuandmeid töötlevaid töötajaid andmete töötlemisel vastavalt nõuetele.

 Nõo lasteaia Krõll andmekaitsespetsialisti poole pöördumiseks kasutage 

e-posti andmekaitse.kroll (at) nvv.ee

 

ANDMEKAITSE TINGIMUSED

1.1 Isikuandmete kaitse

Lasteaial koguneb oma töö käigus iskuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Kuna isikuandmetele ligipääs on seadusega kitsendatud, peame tagama, et kõik andmed oleksid kaitstud.

Lasteaia tegevus on avalik ning materjalidega on võimalik tutvuda teabenõude esitamisega.

Isikuandmete töötlemisel lähtume:

1.1.1 Eesti Vabariigi haridusseadusest;

1.1.2 Töölepinguseadusest;

1.1.3 Koolieelse lasteasutuse seadusest;

1.1.4 Isikuandmete kaitse seadusest;

            1.1.5 Töötajate, laste ja lapsevanemate andmete kasutamise korrast;

            1.1.6 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679

                          (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

            1.1.7 Andmekaitse Inspektsiooni juhistest;

            1.1.6 Muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

 1.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk

1.2.1 Koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine;

            1.2.2 Personali värbamine;

1.2.3 Laste nimekirja võtmine ja lasteaiakoha kasutuslepingu sõlmimine;

            1.2.4 Laste individuaalse arengu toetamine;

1.2.5 Laste kõne uurimine ja kõnearendustöö;

1.2.6 Laste tunnetustegevuse uurimine ja arendustöö.

     1.3 Isikuandmete allikad

1.3.1 Isikut tõendavad dokumendid;

1.3.2 Lapsevanema avaldused;

1.3.3 Personali avaldused;

1.3.4 Andmesubjekti ütlused;

1.3.5 Perearsti poolt väljastatud tervisetõendid;

1.3.6 Haridust tõendavad dokumendid;

1.3.7 Rahvastikuregister (elukohapäring);

1.3.8 Töötamise register (Maksu- ja Tolliamet);

1.3.9 Eesti Hariduse Infosüsteem;

1.3.10 Eesti.ee.

1.4 Isikud või nende rühmad, kellele on isikuandmete edastamine lubatud:

1.4.1 Nõo Vallavalitsus;

1.4.2 Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS);

1.4.3 Uurimisorganid;

1.4.4 Kohus;

1.4.5 Lapsega kokku puutuvad lasteaia töötajad;

1.4.6 Toidusoodustuse määramise komisjon;

1.4.7 Tervishoiuteenuse osutajad (kiirabi);

1.4.8 Rahastajate ( KIK, PRIA ) nõuete täitmisel;

1.4.9 Koolitajad (töötajate täiendkoolituse korraldamisel).

1.5 Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmeid avalikustame üksnes juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

1.6 Andmete töötlemine tööle kandideerimisel

Tööle kandideerimisel töötleme kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid hindamaks tema sobivust vastavale töökohale.

Sobivuse hindamiseks kogume vajadusel kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Kui kandideerija on kandideerimisdokumentides esitanud soovitajate nimed, siis eeldame, et ta on andnud neile nõusoleku ja soovitajad on nõustunud, et vajadusel pöördume nende poole küsimustega teabe saamiseks kandideerija kohta.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Enne isiku tööle värbamist teostatakse isiku kohta päring karistusregistrist.

1.7 Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete säilitamisel lähtume põhimõttest, et meile edastatud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

Dokumentide säilitustähtajad kehtestatakse dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

1.8 Piltide avaldamine Nõo lasteaia Krõll kodulehel

Piltide avaldamiseks Nõo lasteaia veebilehel ja Nõo valla lehes küsib lasteaed lapsevanemalt kirjaliku nõusoleku, lapsevanemal on õigus keelduda ja soovi korral nõusolek tagasi võtta. Piltide avaldamisel järgitakse lapsevanema nõusoleku olemasolu.

Lasteaed küsib töötajalt kirjaliku nõusoleku piltide avaldamiseks Nõo lasteaia veebilehel ja Nõo valla lehes. Töötajal on õigus keelduda ja soovi korral nõusolek tagasi võtta.

Lapsest piltide ja videote tegemiseks ning avaldamiseks muudes allikates, küsitakse lapsevanemalt eraldi luba.

1.9 Videovalve

Nõo lasteaia territooriumil (õuealal) on videovalve. Videovalve alasse sisenev inimene saab teavituse, et viibib jälgitaval alal, siltide kaudu, mis on paigaldatud territooriumile sisenemise teedel (väravatel). Videovalve on paigaldatud eesmärgiga kaitsta asutuse valdustes vara ja inimesi ning tuvastada õigusrikkumisi. Salvestisi säilitatakse kaks kuud ja seejärel kustutatakse automaatselt videovalve süsteemi poolt. Salvestistele ligipääs on asutuses piiratud, salvestisi näevad juhtkonna liikmed (direktor, õppealajuhataja). Põhjendatud juhul on direktoril ja õppealajuhatajal õigus edastada salvestisi politseile ja KOV-i esindajale (haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale, vallavanemale).

1.10 Isikuandmetega seotud rikkumised

Isikuandmete käitlemise küsimustes on võimalik pöörduda Nõo lasteaed Krõll andmekaitse spetsialisti poole (andmekaitse.kroll@nvv.ee).

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni ning võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.

Kui rikkumise tulemusena tekib isiku õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka konkreetset isikut. Teavituse eesmärk on võimaldada isikul endal võtta olukorra leevendamiseks vastu vajalikke ettevaatusabinõusid.