Nõo lasteaed Krõll
õppe- ja kasvatustöö

Lasteaias korraldatava õppe-kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja lasteaia õppekava.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevust korraldatakse seitsmes valdkonnas:

mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst, muusika, liikumine, eesti keel kui teine keel.

Tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära ning  rakendatakse valdkondade omavahelist lõimingut ja mängulisust.

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine, algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.